Casino siteleri Gaziantep escort bayan primal grow pro Canlı casino siteleri cialis

เรื่องล่าสุดใน "ศาสต" หน้า - 4

ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ผู้เปลี่ยนโลกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย World Wide Web

ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) เป็นวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษผู้คิดค้นระบบข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า World
Read more

อันโตนี ฟัน เลเวินฮุก “บิดาแห่งจุลชีววิทยา” ผู้ค้นพบแบคทีเรียเป็นคนแรก

อันโตนี ฟัน เลเวินฮุก (Antonie van Leeuwenhoek) เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้คนพบแบคทีเรียเป็นคนแรกและเป็นผู้เปิดโลกแห่งจุลชีววิทยา
Read more

ฟริทซ์ ฮาเบอร์ วีรบุรุษนักเคมีผู้ปราดเปรื่องหรืออาชญากรใจบาปในสงครามเคมี?

ฟริทซ์ ฮาเบอร์ (Fritz Haber) เป็นนักเคมีผู้คิดค้นวิธีสังเคราะห์แอมโมเนียจากก๊าซไนโตรเจนและก๊าซไฮโดรเจนให้ได้ในปริมาณมากๆ
Read more

มักซ์ พลังค์ นักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้เปลี่ยนโลกยุคใหม่ “บิดาแห่งทฤษฎีควอนตัม”

มักซ์ พลังค์ (Max Planck) เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้ค้นพบก้อนพลังงานเล็กๆที่เรียกว่า "energy quanta"
Read more

พีทาโกรัส นักคณิตศาสตร์ทรงอิทธิพลยิ่งใหญ่ผู้ได้ชื่อว่า “บิดาแห่งตัวเลข”

พีทาโกรัส (Pythagoras) เป็นนักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณผู้ได้ชื่อว่า "บิดาแห่งตัวเลข" เป็นผู้ค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มากมาย
Read more

เจมส์ วัตต์ ผู้เปลี่ยนโลกสู่ยุคอุตสาหกรรมด้วยเครื่องจักรไอน้ำสมัยใหม่

เจมส์ วัตต์ เป็นนักประดิษฐ์และวิศวกรเครื่องกลผู้พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำจนทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นแบบให้กับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันในปัจจุบัน
Read more

เจมส์ แมกซ์เวลล์ ผู้คิดค้นทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเปิดทางให้โลกเข้าสู่ยุคใหม่

เจมส์ แมกซ์เวลล์ (James Maxwell) เป็นนักฟิสิกส์ผู้คิดค้นทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นการนำเอาคุณสมบัติของไฟฟ้า, แม่เหล็ก
Read more

ยุคลิด “บิดาแห่งเรขาคณิต” ผู้ทรงอิทธิพลทางคณิตศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี

ยุคลิด (Euclid) เป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 20
Read more